Kategorien
apartment

Khảo Lược Các Sách Lịch Sử Trong Thánh Kinh

Nam Thông thuộc khu Nam Viên – Phú Mỹ Hưng, đây là khu vực được quy hoạch để người mua tự thiết kế và xây dựng. Lấy Nam Sách Hạ vệ đồng tổng quản Trịnh Khả làm Hành quân tổng quản tri xa kỵ vệ chư quân sự quản lĩnh Thiết đột hậu dực thánh quân thái giám ngự tiền lục quân tri ngự tiền võ sĩ ngự tiền trung quân chư khu dân cư vạn phát sông hậu đội; Điện tiền 40b đô hiệu điểm Lê Ê làm Thiết đột hữu quân đồng tổng quản, Hữu quân đồng tổng quản Lê Hiệu làm Khoái lộ tổng quản; Khoái lộ tổng tri Lê Hổ làm Nam Sách Hạ vệ tổng tri; Đô chỉ huy sứ Hà Thê làm Điện tiền đô kiểm điểm; Chỉ huy sứ Phạm Nội làm Đô chỉ huy; Chỉ huy phó sứ Lê Lung làm Chỉ huy sứ.

Tháng 2, sai quốc sư Đại Than(1155) đốc suất tăng nhân trong nước và các tăng nhân không có độ điệp ở rừng núi, người nào khỏe mạnh thì tạm 5a làm quân đi đánh Chiêm Thành. Vận là anh của Cung Từ Hoàng Thái Hậu(1652) (trước họ Phạm, được ban quốc tính là họ Lê).

Mùa xuân, tháng giêng, lệnh cho các nhà vương hầu, công chúa dâng 24b các trò tạp hý vua xét duyệt trò nào hay thì thưởng cho. Ứng Long nhân gần gũi lả lơi, làm thơ ca quốc ngữ khêu gợi Thái, thông dâm với Thái, Hán Anh cũng làm thơ quốc ngữ bắt chước Ứng Lengthy.

Mùa đông, tháng 10, sách phong công chúa Ý Từ, con gái thứ tư của Bình chương Huệ Túc Vương làm Nghi Thánh hoàng hậu. Ngày 12, sai quân năm đạo diễn võ ở trường đấu, dẫn 9b bọn tù Chiêm Thành tới xem rồi cho về. Tháng 3, thủ lĩnh châu Nông(588) là Dương Tuệ dâng hai khối vàng sống (gọi là vàng) Trường thọ.

Quân Nguyên chạy trốn về, đến trại Quy Hóa, chủ trại là Hà Bổng chiêu tập người Man 23a ra tập kích, lại cả phá bọn chúng. Tất cả các chữ húy chính khi viết đều không được 58b dùng, nếu đồng âm mà khác chữ thì không phải húy. Bính Thân, Hưng Lengthy năm thứ four 1269, (Nguyên Trinh năm thứ 2). Mùa xuân, tháng three, Thượng phẩm Nguyễn Hưng đánh bạc, vua sai đánh chết.

Trước hết hãy trừ bọn Đa Phương, Cự Luận để chặt vây cánh của nó đi, thì thế nó phải cô ngay. 8a Cho nên Thái Cao Tổ Hoàng Đế ta lại có thể tiêu diệt được bọn chúng. Ngày Quý Mùi, các quan mặc áo trở ở ngoài gác Vĩnh Bình. Mùa xuân, tháng giêng, tìm khắp thầy thuốc trong nước để chữa bệnh cho vua, nhưng không hiệu nghiệm gì. Vua thì ở tít trong cung, giặc cướp bừa bãi, nhân dân ở ngoài thành lưu ly cực khổ lắm.

Đinh Dậu, Hồng Đức năm thứ eight (1477), (Minh Thành Hóa năm thứ 13). Nhâm Dần, Thiên Ứng Chính Bình năm thứ 11 1242, (Tống Thuần Hựu năm thứ 2). Mùa xuân, tháng 2, chia nước làm 12 lộ(742) Đặt chức an phủ, trấn phủ, có 2 viên chánh, phó để cai trị. Đinh Hợi, Thiệu Phong năm thứ 7 1347, (Nguyên Chí Chính năm thứ 7)Mùa xuân, tháng giêng, ngày mồng một, bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác nhật thực.

Trước kia, Hưng Khánh, Trùng Quang(1508) chỉ có tiếng hão, không nên công gì là bởi chính lệnh không thống nhất, đại thần không được biết gì. Bọn các ngươi chỉ uổng phí sức lực cho họ thôi. Quy hoạch giao thông trong tương lai: Cầu Cái Cui, cầu Đại Ngãi là lực đỡ giúp tăng giá trị dự án.

Chu Công Đán giết em là Quản Thúc và đày một em khác là Thái Thúc để giữ ngôi vua cho cháu là Thành Vương. Cấm các quan phụ trách thu thuế ở trong ngoài không được lạm dụng tiền quí(2886), không được tự tiện bắt xã dân phục vụ việc nhà. Nguyên Bưu người Tuyên Quang, tiên tổ là Thế Sung làm Toát Thông Vương kiêm phụ đạo ở triều Lý. Các con là Văn, Hiến, Quế đều được phong hầu.

Các ngươi lại bảo tổ tông tế giao cũng không đáng theo!. (Thời Anh Tông, Khung làm kiểm pháp quan, khi xét án, hễ Anh Tông hỏi về điển lệ cũ, Khung đều dẫn được án cũ làm chứng, có khi dẫn nhiều đến 5, 6 án. Anh Tông khen Khung thông minh nhớ lâu). Quân Minh tan vỡ đến một nửa, thuyền bè, khí giới bị đốt phá gần hết.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.