Kategorien
anonymous

Tin Tức, Tin Nóng, Đọc Báo Điện Tử

Lần đầu tiên có một cuốn sách của tác giả thời 4.0 viết về các phong tục độc đáo của một phần miền sông nước Nam bộ, với những câu chuyện thú vị và đậm chất miền Tây hào sảng. Ngày 22, ra sắc chỉ rằng: Kể từ nay, sáu bộ có các bản tâu 34b và hết thảy công văn các việc, đều phải ký tên ở cuối tờ giấy như các quan Kinh lịch năm phủ và thủ lĩnh Thừa ty các xứ. Đến khi mất, vua rất thương tiếc, thân làm văn tế, lại gia phong tước vương.

Sử sũ đem hai người họ Hồ(1274) chép từng năm thành kỷ(1275), nay truất bỏ và sửa cho đúng. Tháng 5, ra sắc chỉ cho các quan ở 5 đạo: Tan buổi chầu, đến giờ Mùi phải ở đạo mình để coi việc, nếu thiếu vắng ở nha môn thì xử giáng hoặc bãi chức. four-Khi ra trận, trông thấy cờ dừng quân, nghe thanh la dừng quân mà không đứng lại.

Đến đây, được giữ lại. Các quan đều lạy mừng và thương khóc. one hundred twenty five Kiến Khang: kinh đô nhà Đông Tấn, vốn là Kiến Nghiệp, vì kiêng húy Tấn Mẫn Đế, đổi thành Kiên Khang, tức Nam Kinh, Trung Quốc ngày nay. Gia Cát (957) xếp đá sông làm bát trận đồ, Vệ Công(958) sửa lại làm thành Lục hoa trận.

Vua cho là điềm lành, xuống chiếu cho các quan chúc mừng. Mại ở ngự sử đài(1020), cương trực dám nói, có phong cách người bề tôi can ngăn ngày xưa”. Vua tuy cho ông không nhận chức Thái sư, nhưng lại ban thêm hai chữ “Tướng quốc”, thành “Tướng quốc thái uý”. 85b Tháng eleven, sai các lộ, huyện làm sổ sách.

Xin xuống chiếu cho Vân Nam để những tên suốt đời làm lại thì chuyển cho làm việc ở các nha môn”. Lập tức, đang trên đường đi, sai Chánh crưởng nội thư hỏa là Trần Hùng Thao kiêm chức kiểm pháp quan để chuẩn định, thì Thiên Thư quả thực là trái, Quan áo xanh (tức là hoạn quan ) được làm việc kiểm pháp bắt đầu từ Hùng Thao.

Tháng eleven, vua sai Tô Hiến thành làm Đô tướng, Đỗ An Di làm phó, đem 2 vạn quân đi tuần các nơi ven biển tây nam, để giữ yên miền biên đất vạn phát sông hậu giới. “Việc cấm mua bán kính mặt cầu ức hiếp đã có lệnh rất nghiêmmà các nhà quyền hào vẫn chưa đổi thói cũ, hại dân chúng, hỏng chính sự không gì tệ bằng.

Sai Tư khấu Lê Khắc Phục đem người các cục Bách tác, quân vệ Thiên Quan, Tứ sương và quân dân trấn Thái Nguyên đào lại sông Bình Lỗ(1722) từ Lãnh Canh (tên châu)(1723), đến cầu Phù Lỗ(1724) dài 2.5000 trượng thông với Bình Than để tiện việc đi lại trong trấn Thái Nguyên.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.