Kategorien
Uncategorized

Help For Yahoo Search

Aug 15, 2021. Văn Linh là công thần khai quốc, là vị nguyên lão của ba triều(1704) tính thâm trầm, có trí lược, rất am hiểu các mặt chính sự, lúc bàn bạc ở triều đình, có nhiều điều rất sáng suốt. Hai cha dự án vạn phát sông hậu con họ Hồ đã thất bại, Thế Căng trở về Tân Bình, đón hàng người Minh ở Nghệ An nhận chức Tri phủ của Trương Phụ, cướp bóc của dân rồi trở về. Chiêm Thành lại chiếm cứ Thăng Hoa, rồi sang cướp Hóa Châu.

Tháng 2, sai quốc sư Đại Than(1155) đốc suất tăng nhân trong nước và các tăng nhân không có độ điệp ở rừng núi, người nào khỏe mạnh thì tạm 5a làm quân đi đánh Chiêm Thành. Vận là anh của Cung Từ Hoàng Thái Hậu(1652) (trước họ Phạm, được ban quốc tính là họ Lê).

Sau làm Quảng tế lệnh kiêm chỉ huy dinh Binh qua, rồi được điều đi chỉ huy quân Sùng Uy. Ất Mão, Đại Khánh năm thứ 2 1315, (Nguyên Diên Hựu năm thứ 2). Mùa hạ, tháng four, ngày mồng 7, đua thuyền. Lấy Thái úy Quang khải làm Thượng tướng thái sư, Đinh Củng Viên làm Hàn lâm viện học sĩ phụng chỉ.

Những học trò ở nhà học của các lộ, đến 25 tuổi trở lên mà không đỗ thì đuổivề làm dân. Trẫm rất lo sợ điều đó. Thực là tự trẫm trên không biết thuận lòng trời, dưới không biết kính giữ phép cũ của tổ tông. Liệt bị tù, bãi chức của thái 82a đến khi Liệt được tha, lại bổ dùng Thái.

Quân Nguyên chạy trốn về, đến trại Quy Hóa, chủ trại là Hà Bổng chiêu tập người Man 23a ra tập kích, lại cả phá bọn chúng. Tất cả các chữ húy chính khi viết đều không được 58b dùng, nếu đồng âm mà khác chữ thì không phải húy. Bính Thân, Hưng Long năm thứ 4 1269, (Nguyên Trinh năm thứ 2). Mùa xuân, tháng three, Thượng phẩm Nguyễn Hưng đánh bạc, vua sai đánh chết.

Trước hết hãy trừ bọn Đa Phương, Cự Luận để chặt vây cánh của nó đi, thì thế nó phải cô ngay. 8a Cho nên Thái Cao Tổ Hoàng Đế ta lại có thể tiêu diệt được bọn chúng. Ngày Quý Mùi, các quan mặc áo trở ở ngoài gác Vĩnh Bình. Mùa xuân, tháng giêng, tìm khắp thầy thuốc trong nước để chữa bệnh cho vua, nhưng không hiệu nghiệm gì. Vua thì ở tít trong cung, giặc cướp bừa bãi, nhân dân ở ngoài thành lưu ly cực khổ lắm.

Đinh Dậu, Hồng Đức năm thứ 8 (1477), (Minh Thành Hóa năm thứ thirteen). Nhâm Dần, Thiên Ứng Chính Bình năm thứ 11 1242, (Tống Thuần Hựu năm thứ 2). Mùa xuân, tháng 2, chia nước làm 12 lộ(742) Đặt chức an phủ, trấn phủ, có 2 viên chánh, phó để cai trị. Đinh Hợi, Thiệu Phong năm thứ 7 1347, (Nguyên Chí Chính năm thứ 7)Mùa xuân, tháng giêng, ngày mồng một, nhật thực.

Cho trung thư hoả giữ phủ Phú Lương làm Nguyễn Quyền là Trung thư xá nhân, đến Na Dâm Điền ở đầu phía nam châu Văn, hội với Triều phụng lang châu Thất Nguyên là Nông Ngạn Cương 7a để bàn việc, vì người châu Quảng Nguyên bắt Liêu Ngũ ở châu Thất Nguyên.

Ngày 29, đến sát chân thành vây thành mấy vòng. Các quan bấy giờ không ai nghĩ gì đến xã tắc, để cho Phùng Tá Chu viện dẫn việc Lữ dự án vạn phát sông hậu và Vũ hậu làm cớ mà thành ra việc Chiêu Hoàng nhường ngôi cho họ Trần, ấy là người có tội với họ Lý. fifty five Phục ba tướng quân, Lâu thuyền tướng quân, Qua thuyền tướng quân, Hạ lại tướng quân đều là danh hiệu cấp tướng quân đời Hán Vũ Đế (phục ba: dẹp sóng, lâu thuyền: thuyền lầu, hạ lại: xuống thác).

Vua không hài lòng, Khánh Dư bèn trở về. Khánh Dư vào chầu không quá 4 ngày đã trở về, vì sợ ở lâu bị vua khiển trách. Đến như bề tôi đời Hán, Đường, không ai là không tiến người hiền, nhường người giỏi, lôi kéo dẫn dắt lẫn nhau, như Tiêu Hà tiến cử Tào Tham, Ngụy Vô Tri 70a tiến cử Trần Bình, Địch Nhân Kiệt tiến cử Trương Cửu Linh, Tiêu Tung tiến cử Hàn Hưu.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.